หน้าแรก วสันต์โปรดักส์ สินค้า กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า ติดต่อเรา ไทย | Eng

เกษตรอินทรีย์ ที่ดีเป็นอย่างไร ?
ผักที่ผ่านมาตรฐานออแกนิก หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือ ผักที่ปลูก ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพวงจรชีวภาพ เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ การบริโภคออแกนิคในปัจจุบัน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาว่า ผักผลไม้ออร์แกนิก จะมีความเสี่ยงในเรื่องสารเคมีน้อยลง และยังเป็นอาหารที่อยู่ในท้องถิ่นและตามฤดูกาล รสชาติ ดีกว่าผักผลไม้ที่ขนส่งทางไกลมาจากเรือ แถมอาหารเหล่านี้ดีต่อโลกเราด้วย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นของผู้ผลิต เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการที่นำเอาสินค้าเกษตรออร์แกนิกเหล่านั้นมาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือหาช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ทั่วโลก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง IOAS (International Organic Accreditation Service) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการรับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มกท. ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM นี้จาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานนี้ ในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ ส่งออก มีหลายประเทศที่ผู้นำเข้าต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานใน ระบบนี้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

นีมเพาว์เวอร์กับ IFOAM
ปัจจุบัน (มกราคม 2560) ผลิตภัณฑ์ของบริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองผ่านตามมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด มีมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบ เพื่่อเพิ่มความเชื่อมั่นกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงผู้บริโภค